PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Atnaujinta: 09-07-2021

Šis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo (toliau – Privatumo pranešimas) parengtas vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) ir kitų teisės aktų reikalavimais, kad Jūs žinotumėte, kokius duomenis mes apie Jus renkame, kodėl renkame, kaip juos tvarkome ir apsaugome. 

Rekomenduojame Jums skirti laiko ir išsamiai susipažinti su šiuo Privatumo pranešimu.

Bendrosios nuostatos

Asmens duomenys (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, visų pirma, pagal identifikatorių, pvz.: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir pan.

Asmens duomenų valdytoju yra:

 • UAB NFQ Technologies (toliau – Bendrovė arba mes),
 • juridinio asmens kodas 135867375,
 • registruotos buveinės adresas: Brastos g. 15, Kaunas, Kauno m. sav.

Jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl šio Privatumo pranešimo ar turėtumėte klausimų, pastebėjimų ar prašymų, susijusių su Jūsų Asmens duomenų apsauga ar tvarkymu, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos specialistu tel. nr.: 8 37 333 053 arba el. paštu: info@nfq.lt.

Šis Privatumo pranešimas gali būti atnaujinamas ir keičiamas. Aktualią Privatumo pranešimo versiją nuolat rasite mūsų interneto svetainėje https://www.nfq.lt/gdpr-politika.

Privatumo pranešimas paaiškina, kaip Bendrovė renka ir naudoja Jūsų Asmens duomenis, kai Jūs:

 • registruojatės ir/ar dalyvaujate Bendrovės organizuojamuose renginiuose ir kitose veiklose;
 • prenumeruojate Bendrovės naujienlaiškius, informaciją apie teikiamas paslaugas ir/ar renginius arba tokie pranešimai Jums siunčiami kitais teisėtais pagrindais;
 • susisiekiate su mumis ir pateikiate mums užklausą, prašymą, skundą ar atsiliepimą;
 • bendraujate ar bendradarbiaujate su Bendrove kaip klientas, užsakovas, vartotojas, tiekėjas, rangovas ar kitas asmuo, turintis su Bendrove verslo, vartojimo, profesinių ir/ar kitų civilinių - sutartinių santykių.

Kokius Jūsų duomenis ir kodėl tvarkome?

Registracija ir/ar dalyvavimas Bendrovės organizuojamuose renginiuose ir kitose veiklose

Kai registruojatės ir/ar dalyvaujate Bendrovės organizuojamuose renginiuose ir kitose veiklose, Bendrovė gali rinkti ir tvarkyti šiuos Jūsų Asmens duomenis:

 • Vardas
 • Pavardė
 • Telefono numeris
 • El. pašto adresas
 • Foto nuotrauka
 • Atvaizdas filmuotoje medžiagoje

Jeigu registracijos ir/ar renginio metu Jūs mums pateikiate ir kitus Jūsų Asmens duomenis, mes juos tvarkome vadovaudamiesi šiame Privatumo pranešime pateikta informacija. 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas – renginio ar kitos veiklos organizavimas ir vykdymas. Teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) punktas).

Asmens duomenų saugojimo terminas - 1 metus po renginio ar kitos veiklos pabaigos arba ilgesnį Jūsų sutikime nurodytą terminą.

Tiesioginė rinkodara

Jūsų Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytais būdais:

 • elektroniniu paštu ir/ar SMS galite gauti naujienlaiškį su mūsų ir/ar mūsų partnerių paslaugų ir/ar prekių pasiūlymais, informacija apie naujienas, akcijas, nuolaidas ir pan.;
 • elektroniniu paštu ir/ar SMS galite gauti kvietimą į mūsų organizuojamus renginius ir/ar kitas veiklas;
 • mes galime susisiekti su Jumis elektroniniu paštu ar telefonu, pasiteiraudami Jūsų nuomonės dėl mūsų paslaugų, Jūsų poreikių ir pageidavimų.

Tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų Asmens duomenis tvarkome nurodytais atvejais:

 • kai gauname Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui. Šiuo atveju Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) punktas) ir duomenys tvarkomi iki savo sutikimą atšaukiate arba 5 metus; 
 • kai įsigyjate mūsų paslaugų ar sudalyvaujate mūsų renginyje ar kitoje veikloje, mes galime Jums pateikti panašių paslaugų pasiūlymus ir/ar kvietimus į kitus renginius, jeigu ir kol neišreiškėte prieštaravimo tokius pasiūlymus gauti. Šiuo atveju Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas mūsų interesas informuoti savo klientus apie siūlomas paslaugas, renginius ir/ar kitas veiklas (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas) ir Asmens duomenys šiuo tikslu gali būti tvarkomi 2 metus po paskutinio Jūsų paslaugų užsakymo ir/ar dalyvavimo Bendrovės renginyje ar kitoje veikloje.

Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų naujienlaiškių ar kitos rinkodaros informacijos ir/ar atšaukti savo sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, pranešdami mums Jums patogiu būdu:

 • tiesiog spustelėdami atsisakymo nuorodą naujienlaiškyje ar elektroniniame laiške arba
 • parašydami mums laišką info@nfq.lt.

Tiesioginės rinkodaros tikslu mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, paslaugų užsakymų, dalyvavimo mūsų renginiuose ir/ar kitose veiklose ir kitokio mūsų bendradarbiavimo istoriją. 

Mes taip pat renkame statistinę informaciją apie el. paštu išsiųstus naujienlaiškius ir rinkodaros pranešimus: stebime, ar naujienlaiškį arba pranešimą perskaitėte, kada ir kiek kartų jį perskaitėte ar atvėrėte nuorodas, ar persiuntėte jį kitiems, kokią operacinę sistemą ir el. pašto serverį (jo vietą) naudojote.

Užklausų administravimas

Priimdami, nagrinėdami ir atsakydami į Jūsų užklausas, pageidavimus, prašymus, pasiūlymus, skundus, atsiliepimus ir pan. (toliau bendrai – Užklausa), mes galime tvarkyti šiuos Jūsų duomenis:

 • Jūsų Užklausoje įvardinta identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data;
 • Jūsų Užklausos turinys: klausimas, dėl kurio kreipiatės, Jūsų prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, kita Užklausoje ar kartu su ja pateikiama informacija;
 • Užklausai nagrinėti ir sprendimui priimti būtina Bendrovės surinkta informacija, pvz. paslaugų užsakymas, paslaugų teikimo istorija, informacija apie kitokį mūsų bendradarbiavimą ir kt.;
 • telefoninio pokalbio įrašas, jeigu kreipiatės į mus telefonu ir pokalbis yra įrašomas.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas - tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų Užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus. Užklausos duomenis mes taip pat galime analizuoti siekdami gerinti mūsų veiklos, paslaugų ir/ar aptarnavimo kokybę, atsižvelgiant į Jūsų nuomonę bei pasiūlymus. 

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas – mūsų teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į vartotojų Užklausas vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c) punktas), o taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos, paslaugų ir/ar aptarnavimo kokybę (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).

Jūsų Užklausą ir su ja susijusius Jūsų Asmens duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol išnagrinėjame Užklausą, pateikiame Jums atsakymą ir įvykdome priimtus sprendimus, o taip pat dar 6 (šešis) mėnesius po Užklausos išsprendimo. Telefoninio pokalbio įrašus, jeigu jie yra daromi, mes saugome ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų.

Bendradarbiavimas su tiekėjais, partneriais, kitomis sandorių šalimis, sutarčių sudarymas ir vykdymas

Bendrovė savo veikloje tvarko skirtingų kategorijų duomenų subjektų (verslo partnerių, tiekėjų, kitų sandorio šalių, taip pat jų darbuotojų, vadovų, akcininkų, atstovų ir/ar agentų) Asmens duomenis. Tvarkomų Asmens duomenų apimtis priklauso nuo verslo ar kito teisinio santykio pobūdžio bei tikslų, tačiau paminint bendrai, gali būti tvarkoma: 

 • Kai duomenų subjektas veikia kaip individualus Bendrovės verslo partneris, tiekėjas, kito sandorio šalis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos duomenys, piniginės operacijos ar sandorio atlikimo data, suma, valiuta, verslo liudijime esantys duomenys, individualios veiklos pažymėjimo numeris, PVM mokėtojo duomenys, kiti sandorio ar verslo santykio duomenys;
 • Kai duomenų subjektas veikia kaip verslo partnerio, tiekėjo, kito sandorio šalies darbuotojas, vadovas, akcininkas, atstovas ir/ar agentas: vardas, pavardė, darbovietė ir pareigos arba kitas veikimo pagrindas, tarnybinis telefono numeris, tarnybinis el. pašto adresas, o taip pat gimimo data/asmens kodas ir gyv. vietos adresas, jeigu veikiama įgaliojimo ar atstovavimo/agentavimo sutarties pagrindu ir šie duomenys būtini asmeniui identifikuoti, arba kai duomenų subjektas yra vadovas arba akcininkas.

Šie Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

 • minėtiems asmenims su Bendrove užmezgant, palaikant ir plėtojant verslo, profesinius ir/ar kitus teisinius santykius;
 • sudarant, vykdant, administruojant sandorius, sutartis ir susitarimus;
 • plėtojant ir užtikrinant Bendrovės teisėtus interesus;
 • Bendrovei ginantis nuo jai pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų;
 • Bendrovei vykdant jai taikomas prievoles ir įpareigojimus pagal galiojančius teisės aktus. 

Asmens duomenų tvarkymo aptariamu tikslu teisiniu pagrindu gali būti:

 • sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas teisiniu pagrindu);
 • Bendrovei numatytos teisinės prievolės vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c) punktas);
 • Bendrovės teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).

Bendrovė šiuos duomenis saugo tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

Ilgesnis Asmens duomenų saugojimas

Žemiau numatytais atvejais mes galime saugoti Jūsų Asmens duomenis ilgiau nei numatyta šiame Privatumo pranešime. Ilgesnis Asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:

 • būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;
 • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Kitais atvejais, suėjus nustatytam Asmens duomenų saugojimo terminui, Jūsų Asmens duomenys bus sunaikinti arba negrįžtamai nuasmeninti per protingą laikotarpį.

Iš kokių šaltinių gauname Jūsų Asmens duomenis?

Priklausomai nuo su Jumis užsimezgusio santykio pobūdžio, formos, tikslų ir kitų aplinkybių, mes renkame ir tvarkome:

 • Jūsų pačių pateiktus duomenis, kai Jūs užsakote Bendrovės paslaugas, registruojatės ir/ar dalyvaujate Bendrovės renginyje ar kitoje veikloje, prenumeruojate naujienlaiškius, kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją, sudarote ar vykdote sutartį, tiekiate prekes ir paslaugas, ir kt.;
 • duomenis, kurie gaunami iš kitų teisėtų šaltinių – sutarties šalių ir kontrahentų (pvz., duomenys apie sutarties šalies atstovus, darbuotojus, kt.), mūsų partnerių, jei Jūs jiems pateikėte savo informaciją, sutikdami, kad mes ją tvarkytume šiame Privatumo pranešime arba Jūsų sutikime numatytais tikslais, viešų profesinių socialinių tinklų, viešų duomenų bazių, viešųjų registrų ir informacinių sistemų.

Kaip naudojame Jūsų Asmens duomenis ir kokių principų laikomės? 

Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia, kad galėtume pasiekti tikslus dėl kurių jie yra renkami. 

Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:

 • laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR reikalavimų;
 • tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
 • imamės pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
 • tvarkome ir saugome Jūsų Asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra surinkti ir tvarkomi;
 • neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus šiame Privatumo pranešime ar taikytinuose teisės aktuose;
 • taikome atitinkamas technines ar organizacines priemones, siekdami užtikrinti Asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo neteisėto tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Kam perduodame Jūsų Asmens duomenis?

Jūsų Asmens duomenis galime perduoti:

 • Bendrovės pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams (pavyzdžiui, IT, serverio paslaugas, interneto svetainės administravimo teikiančioms bendrovėms, buhalterinę apskaitą tvarkančioms įmonėms, skambučių aptarnavimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, analizę atliekančioms, reklamos ir/ar rinkodaros paslaugas teikiančioms bendrovėms ir pan.). Su visais mūsų pasitelktais Asmens duomenų tvarkytojais mes esame sudarę atitinkamas sutartis ir reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus;
 • mūsų kruopščiai atrinktiems patikimiems partneriams, padedantiems mums vykdyti mūsų veiklą ir/ar teikti paslaugas, kai konkrečiu atveju jie veikia kaip savarankiški Asmens duomenų valdytojai;
 • valstybės įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos institucijoms, teismams, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;
 • Skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į kliento įsiskolinimą, teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms ir bankroto administratoriams;
 • Kitais atvejais, jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui ar perdavimui.

Šiuo metu mes neperduodame Jūsų Asmens duomenų už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tačiau jei atsirastų toks poreikis, Jūsų duomenys galės būti perduodami tik esant šioms sąlygoms:

 • Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams užtikrinantiems mūsų veiklą ir paslaugų Jums teikimą;
 • Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų Asmens duomenų saugumą pagal įstatymų reikalavimus, arba;
 • Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas.

Kokias teises Jums suteikia Asmens duomenų apsaugos teisės aktai?

Savo Asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite teisę:

 • Prašyti pateikti Jums informaciją apie tvarkomus Jūsų Asmens duomenis ir kaip jie yra tvarkomi; 
 • Prašyti ištaisyti Jūsų Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su Asmens duomenimis, Jūs manote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs; 
 • Prašyti sunaikinti Asmens duomenis ar sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo Asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai; 
 • Nesutikti ir/ar prieštarauti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai jie tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio mes siekiame arba kurio siekia trečiasis asmuo, kuriam teikiami Asmens duomenys;
 • tais atvejais, kai Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo Asmens duomenų tvarkymui;
 • Prašyti perkelti Jūsų Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems Asmens duomenims, kuriuos Jūs pateikėte ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu).

Savo teises galite įgyvendinti pateikdami mums rašytinį pranešimą ir nurodydami kokių veiksmų atlikimo iš mūsų, Jūsų Asmens duomenų atžvilgiu, pageidaujate. Pranešimą galite pateikti bet kuriuo Jums patogiu būdu žemiau pateiktais kontaktais, jei iš tokio prašymo ir su juo pateikiamų dokumentų galima nustatyti Jūsų tapatybę.

 • El. paštu: info@nfq.lt
 • Telefonu: +370 37 333 053
 • NFQ buveinės adresu: Brastos g. 15, Kaunas, Rinktinės g. 5, Vilnius arba Tilžės g. 157, Šiauliai

Taip pat šiais kontaktais galite kreiptis, jeigu manote, kad mes nesilaikome šiame Privatumo pranešime nurodytų savo įsipareigojimų Jūsų Asmens duomenų atžvilgiu. Mes nedelsdami imsimės veiksmų Jūsų teisių užtikrinimui.

Nepavykus išspręsti savo klausimų su mumis tiesiogiai, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (kontaktinius duomenis galite rasti https://vdai.lrv.lt/), kuri atsakinga už Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.